Ogólne warunki sprzedaży wyrobów z kamieni naturalnych Hermes Gabrostone Sp. z o.o.

 1. Hermes Gabrostone Sp. z o.o. - zwana dalej HGS, prowadzi sprzedaż wyrobów z kamieni naturalnych zwanych dalej towarami podmiotom gospodarczym i odbiorcom indywidualnym – zwanych dalej Klientem, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. HGS prowadzi sprzedaż towarów w miejscach prowadzonej działalności, hurtowniach na terenie RP, lub bezpośrednio z magazynu w portach handlowych w Szczecinie i Gdyni.
 3. Przedmiotem sprzedaży są towary przechowywane w magazynach i hurtowniach HGS.
 4. Ceny netto towarów oferowanych przez HGS określone są w cenniku.
 5. Cennik podlega zmianom zgodnie z decyzją HGS.
 6. Obowiązującymi cenami sprzedaży są ceny z aktualnie obowiązującego cennika w dniu sprzedaży lub ceny z innego cennika, jeżeli zostało to uzgodnione z klientem przed dokonaniem sprzedaży.
 7. Aktualny cennik unieważnia wszystkie poprzednie.
 8. Sprzedaż towarów potwierdzona jest w każdym wypadku wystawieniem faktury VAT lub paragonem fiskalnym ( tylko dla odbiorców indywidualnych – na wyraźne życzenie klienta ) oraz dokumentem wydania towaru z magazynu.
 9. Klient, dokonując zakupu zobowiązuje się do dopełnienia warunków płatności, określonych w dokumencie sprzedaży.
 10. Klient pokryje wszystkie dodatkowe koszty, w tym koszty windykacji, poniesione przez HGS, w przypadku nie wywiązania się z terminowego uregulowania płatności za zakupione towary.
 11. HGS zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowo określonych odsetek, od każdego dnia po upływie terminu płatności wystawionej klientowi faktury.
 12. Płatność za wystawioną fakturę może być kredytowana terminem udzielanym indywidualnie klientowi na zasadach określonych przez HGS.
 13. HGS może dokonać sprzedaży towarów, nieznajdujących się w magazynach HGS w momencie zawiązywania transakcji z Klientem, na podstawie faktury proforma. Towary takie podlegają dostarczeniu do miejsca sprzedaży w terminie ustalonym z Klientem.
 14. HGS nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy dostawy spowodowane działaniem sił wyższych, takich jak katastrofa transportowa czy negatywne oddziaływanie zjawisk przyrody ( huragan, trzęsienie ziemi itp. ).
 15. Zamawianie towarów przez klienta odbywa się w formie pisemnej ( list, fax lub e- mail ), skierowanej do siedziby HGS.
 16. Zamówienie skierowane do HGS przez Klienta zobowiązuje HGS do dostarczenia towaru do miejsca sprzedaży po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przesłanego Klientowi ( list, fax lub e-mail ).
 17. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia otrzymanego przez HGS od Klienta, zobowiązuje Klienta do odbioru i dokonania zapłaty za sprzedane towary w terminie ustalonym przez obie strony.
 18. HGS może domagać się od Klienta przedpłaty, w zamian za przyjęcie zgłoszonego zamówienia do realizacji.
 19. Wysokość, termin wpłaty i formę przedpłaty ustala z Klientem HGS.
 20. HGS zastrzega sobie prawo do zatrzymania przedpłaty i roszczeń finansowych od Klienta, w przypadku odmowy odbioru zamówionego towaru przez Klienta.
 21. Klient odbiera zakupiony towar na własny koszt – własnym środkiem transportu.
 22. HGS zobowiązuje się do załadunku na własny koszt zakupionych przez Klienta towarów, na środek transportu Klienta.
 23. Odpowiedzialność za towar po dokonaniu zakupu przez Klienta do momentu jego załadowania na środek transportu, ponosi HGS.
 24. Odpowiedzialność za towar po dokonaniu zakupu przez Klienta, od momentu jego załadowania na środek transportu i w czasie transportu, ponosi w pełni Klient.
 25. Zabezpieczenie towaru na środku transportu, na czas jego transportu dokonuje Klient, lub osoba przez niego wskazana na całkowitą jego odpowiedzialność.
 26. HGS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub zniszczenie towaru podczas jego transportu.
 27. Ewentualne reklamacje na zakupiony towar przyjmowane będą w terminie nieprzekraczającym 21 dni od daty jego zakupu.
 28. Reklamacja zostanie przyjęta przez HGS po pisemnym zgłoszeniu takowej przez Klienta do siedziby HGS ( list, fax, e-mail).
 29. HGS zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszonej przez Klienta reklamacji w przypadku, gdy reklamacja dotyczy obrobionych lub zamontowanych elementów z materiału dostarczonego przez HGS - gdy charakter zgłoszonej reklamacji sugeruje powstanie wad w czasie montażu lub obróbki zakupionego w HGS towaru.
 30. HGS zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji dotyczącej naturalnych właściwości kamienia, takich jak kolorystyka, wzór lub struktura, gdy materiał został uprzednio zaakceptowany lub wybrany osobiście przez Klienta.
 31. HGS dokona rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.
 32. Próbka kamienia przedstawiona przez HGS Klientowi stanowi jedynie część naturalnie uformowanego materiału i może jedynie w sposób poglądowy i jedynie w części oddawać charakter danego kamienia. Wszelkie różnice w kolorystyce i strukturze pomiędzy prezentowaną przez HGS klientowi próbką a zaoferowanym kamieniu w ilości handlowej są naturalną cechą kamieni naturalnych i nie mogą być podstawą ewentualnej reklamacji ze strony Klienta.